ikke logget ind | login
Fritvalgsdatabsen

Ydelser

Du kan se vejledning med skærmbilleder i pdf-udgave eller word-udgave eller læse nedenfor.

I indberetningsdelen kan den kommunale myndighed indtaste informationer om hjemmeplejeydelser. Loven opererer med fem lovpligtige ydelseskategorier. Således kan den kommunale myndighed indberette kvalitetskrav og priser for:

 

  • Madservice med udbringning til hjemmet
  • Madservice uden udbringning til hjemmet
  • Personlig pleje i hverdagstimerne
  • Personlig pleje på øvrige tider
  • Praktisk hjælp 

Den kommunale myndighed kan vælge at oprette særskilte ydelseskategorier, hvis der er grundlag for at stille kvalitetskrav til ydelsen og der er mulighed for at fastsætte valide og afgrænsede priskrav, f.eks. afhængig af tidspunkt for leverancen. Hvis den kommunale myndighed opererer med særskilte ydelser, kan den kommunale myndighed selv oprette disse i indberetningsdelen.

 

Den kommunale myndighed kan vælge at oprette underydelser for at specificere kvalitetskrav yderligere.

- klik på indberetning.

- klik på ydelser

 

 

Oversigt over ydelser/opret ydelse

  

Ydelsesoversigten vises, når du har valgt “Ydelser”. Hvis du har oprettet ydelseskategorier udover de

fem lovbestemte, vil de også optræde på listen.

 

Du kan vælge enten at oprette eller redigere ydelser. Hvis du ønsker at redigere en ydelse, klikker du på et af billederne ud for den pågældende ydelse.

 

Du kan vælge om du kun vil se aktive ydelser på oversigten eller du også ønsker at se inaktive ydelser. Hvis feltet ”Vis kun aktive” er markeret, ses kun aktive ydelser på oversigten.

 

Der oprettes de samme oplysninger om særskilte ydelser som for de lovpligtige ydelseskategorier. Dog er der to ting der er anderledes. Den kommunale myndighed skal vælge hvilken lovpligtig ydelseskategori ydelsen relaterer sig til, og så er der mulighed for at vægte andel timer/enheder, hvis ydelsens pris skal regnes med i benchmarkingprisen (andel priser). Dette for at priserne bliver mere sammenlignelige på tværs af kommunale myndigheder.

 

Særskilte ydelser oprettes ved at klikke på ”Opret ydelse”.

 

Ved oprettelse af særskilte ydelser skal der stadig angives pris og kvalitetskrav for lovpligtige ydelser.

Der indberettes kun kvalitetskrav og ikrafttrædelsesdato for underydelser samt hvilken ydelse, den er en underydelse til.  

Underydelser oprettes ved at klikke på ”Opret ydelse”.

Indberetning af ydelsesoplysninger

 

Du indberetter oplysninger om ydelser ved at klikke på billederne ud for de enkelte ydelser. Der er billeder for følgende: Kvalitetskrav, kontrakt/pris, materialer og antal brugere. 

 

- klik på billedet/ikonet ud for den enkelte ydelse.

 

 

Kvalitetskrav

 

Her skal kommunen angive de kvalitetskrav, der knytter sig til ydelserne. Kvalitetskravene skal være realistiske, konkrete og udtømmende da de er grundlag for vurderingen af, hvorvidt en leverandør kan godkendes til at levere ydelser efter godkendelses- eller udbudsmodellen.

 

Materialetype

Ved materialetype angives hvilken type materiale der er tale om. Ved indberetning af kvalitetskrav er det kun muligt at vælge ”Ydelseskrav” (Kvalitetskrav).

 

Periode

Ved periode angives startdato for, hvornår kvalitetskravet er gældende fra. Du har også mulighed for at vælge en slutdato, for hvornår kvalitetskravet ikke er gældende længere.

 

Materialenavn

I feltet ”Materialenavn” skriver du det navn, som du ønsker kvalitetskravet skal have på Fritvalgsdatabasen.

 

Materialekilde

Du indberetter kvalitetskrav enten ved at skrive kvalitetskrav i et tekstfelt eller ved at vedhæfte et dokument. Det anbefales at vedhæfte dokumenter.

Kvalitetskravet skal ligge på Fritvalgsdatabasen, hvorfor det ikke er nok at indsætte et link til kommunens hjemmeside.

Kontraktform

 

For hver ydelseskategori skal den kommunale myndighed indberette, om:

  • der er frit valg efter godkendelsesmodellen (G)
  • om ydelseskategorien er i udbud (U)
  • eller om reglerne for udbud under godkendelse (UG) træder i kraft

Er der forskel mellem distrikter skal kontraktform indberettes for hvert distrikt.

 

Hvis godkendelsesmodellen er gældende fastsættes priskrav ud fra en kalkulation af de gennemsnitlige langsigtede omkostninger. Hvis udbudsmodellen er gældende fastsættes priskrav ved en udbudsrunde, prisen skal da ikke offentliggøres. Hvis udbud under godkendelsesmodel træder i kraft, fastsættes priskrav fastsat ved udbudsrunde, hvorefter godkendelsesmodellen træder i kraft for at opfylde kravet om antal leverandører. Ved udbud under godkendelsesmodel offentliggøres/indberettes prisen.

 

Startdato (kontraktform og pris)

I dette felt angives datoen for, hvornår kontraktform og pris er gældende fra. Pris angives som nævnt kun, når der etableres frit valg efter godkendelsesmodellen eller udbud under godkendelsesmodellen.

 

Pris pr. time

Her angives den beregnede pris for hver leverede time af en ydelseskategori, når der etableres frit valg efter godkendelsesmodellen eller udbud under godkendelsesmodellen. De lovpligtige ydelser praktisk hjælp, personlig pleje i hverdagstimer og personlig pleje på øvrige tidspunkter angives i pris pr. time. Særskilte ydelser angives i pris pr. time for alle ydelser, der produceres i borgerens hjem. Er der forskel mellem distrikter skal pris indberettes for hvert distrikt.

 

Pris pr. enhed

Her angives den beregnede pris for hver leveret enhed af en ydelseskategori, når der etableres frit valg efter godkendelsesmodellen eller udbud under godkendelsesmodellen. De lovpligtige ydelser Madservice med udbringning og Madservice uden udbringning angives i pris pr. enhed. Særskilte ydelser angives i pris pr. enhed for alle ydelser, der produceres uden for borgerens hjem. Er der forskel mellem distrikter skal pris indberettes for hvert distrikt.

 

Avanceret redigering
Under Avanceret redigering har du mulighed for at indberette fremtidige oplysninger. Det vil eksempelvis sige, at du har mulighed for at indberette prisændringer, der først træder i kraft på et senere tidspunkt.

Du har også mulighed for at revidere historiske oplysninger. Du har mulighed for at revidere historiske oplysninger et år tilbage.

Materiale

Den kommunale myndighed har mulighed for at indberette forskelligt materiale, der er knyttet til den enkelte ydelse: Prisberegningsmodel, udbudsmateriale og informationsmateriale til borgere.

Materialetype

Ved materialetype angives hvilken type materiale der er tale om. Ved indberetning af materiale knyttet til en ydelse er det muligt at indberette ”Prisberegningsmodel”, ”Udbudsmateriale” og ”Informationsmateriale til borgere”.

 

Prisberegningsmodel (PrisModeller)

Den kommunale myndighed kan vælge at indberette prisberegningsmodel. Prisberegningsmodellen angiver hvordan prisen er blevet udregnet, når der etableres frit valg efter godkendelsesmodellen. Prisberegningsmodel kan f.eks. bestå af det regneark, hvor prisudregningen vises. Vi anbefaler at indberette prisberegningsmodel, idet dette er en værdifuld oplysning i en benchmarkingsituation.

 

Udbudsmateriale (UdbudsMateriale)

Den kommunale myndighed kan vælge at indberette udbudsmateriale for en ydelseskategori på fritvalgsdatabasen. Eventuelle leverandører kan således få nem adgang til udbudsmaterialet.

 

Informationsmateriale til borgere (BorgerInfo)

Den kommunale myndighed kan vælge at indberette informationsmateriale til borgere for en ydelseskategori. Borgere kan således få nem adgang til relevante oplysninger om de ydelser de kan blive eller er blevet visiteret til.

Periode

Ved periode angives startdato for, hvornår materialet er gældende fra. Du har også mulighed for at vælge en slutdato, for hvornår materialet ikke er gældende længere. 

Materialenavn

I feltet ”Materialenavn” skriver du det navn, som du ønsker materialet skal have på Fritvalgsdatabasen. 

Materialekilde

Du indberetter materialet enten ved at skrive i et tekstfelt eller ved at vedhæfte et dokument. Det anbefales at vedhæfte dokumenter. 

Antal brugere

Her kan angives, hvor mange der serviceres af henholdsvis offentlig og privat leverandør. Samtidig skal

der angives en dato for, hvornår disse tal er opgjort.

 

 

Jeg er (brugertype)

Jeg er fra (Kommune)


Socialstyrelsen | Edisonsvej 1 | 5000 Odense C | support@socialstyrelsen.dk | Tilgængelighedserklæring