Kravspecifikation

 

 

 

Vaskeriordning

for borgere i Frederiksberg Kommune

 

Udbud efter godkendelsesmodellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Indhold

1      Indledning. 3

2      Baggrund for udbuddet 3

3      Opgavens indhold. 4

4      Opgavens omfang. 4

5      Lovgivning på området og udvælgelsesprocedure. 5

6      Afgivelse af tilbud. 6

7      Aftaleperiode. 6

8      Tilkøbsydelser 6

9      Krav til leverandøren. 6

9.1        Vask af tøj 7

9.2        Igangsætning og ophør af vaskeriordning. 7

9.3        Afhentning og levering af vasketøj 8

9.4        Flytning, aflysning og forgæves gang. 9

9.5        Glemte genstande. 9

9.6        Erstatning af beskadiget eller bortkommet tøj 10

9.7        Medarbejdere. 10

9.8        Køretøjer 11

9.9        Kontakt til Visitationsenheden. 11

9.10      Markedsføringsmateriale til borgeren. 11

9.11      Betaling. 11

9.12      Dokumentation. 12

9.13      Kvalitetssikring. 12

 


 

1         Indledning

Frederiksberg Kommune udbyder hermed vaskeriordning for borgere i eget hjem, med bevilling til tøjvask.

 

Udbuddet er udformet således, at Frederiksberg Kommune ønsker at indgå en hovedleverandøraftale med én leverandør af vaskeriordningen for en 3-årig periode med mulighed for forlængelse i yderligere 1 år.

 

Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter:

 

1.    Generelle udbudsbetingelser

2.    Kravspecifikation

3.    Checkliste (med oplistning af krav der er gældende for at komme gennem udvælgelseskriterierne)

4.    Kvalitetskravsskema hvor hovedkrav i kravspecifikation er opregnet

5.    Kontrakt gældende for kontraktperioden

6.    Skema vedr. regnskabsmæssige oplysninger

7.    Liste over køretøjer der skal benyttes til kørslen

8.    Skema med opdeling af hvorledes prisen for en vask skal opdeles

9.    Tro- og loveerklæring vedr. gæld til det offentlige

10. Tro- og loveerklæring vedr. pligtmæssige oplysninger

11. Udelukkelseserklæring

 

Sammen med tilbud skal der fremsendes følgende redegørelse r (kan sammenskrives blot det sikres, at der redegøres for alle forhold):

 

1.    Redegørelse for adskillelse af rent og beskidt tøj

2.    Redegørelse for hvorledes leverandør foretager en faglig vurdering af vask af tøj,  hvis tøjets vaskeanvisning skulle mangle

3.    Redegørelse for hvorledes borgerens tøj mærkes

4.    Redegørelse for håndtering af inficeret vasketøj

5.    Redegørelse for type af emballage til snavset tøj

6.    Redegørelse for type af emballage til det rene tøj

7.    Oplysninger om brug af vaskepulver herunder type og mærke

8.    Redegørelse for håndtering af allergivask

9.    Redegørelse for beredskab af medarbejdere

10. Redegørelse for at om afhentning/levering udføres af samme medarbejder

2         Baggrund for udbuddet

Frederiksberg Kommune tilbyder tøjvask til borgere i eget hjem i henhold til § 83 i Lov om social service (Serviceloven). Borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan blive visiteret til tøjvask enten ved hjemmehjælp eller ved at blive tilmeldt en vaskeriordning. Det er vaskeriordningen, der er i udbud i nærværende materiale.

 

Hidtil har vaskeriordningen været administreret efter godkendelsesmodellen hvor enhver leverandør, der har kunnet leve op til kommunens krav til kvalitet og pris, har kunnet få en godkendelse som leverandør.

 

Kommunen ønsker nu at udbyde vaskeriordning efter reglerne for udbud efter godkendelsesmodellen, hvor  der vælges én hovedleverandør, der fastsætter prisen på ydelsen. Herefter kan andre leverandører, der kan leve op til samme kvalitet og pris blive godkendt til ligeledes at levere ydelsen. Alle leverandører får mulighed for at starte fra det tidspunkt, kommunen indgår kontrakt med hovedleverandøren. Der vil i hele kontraktperioden være mulighed for, at der kan komme nye leverandører til.

 

3         Opgavens indhold

Vaskeriordningen skal dække borgerens behov for at få vasket eget tøj og linned.

 

Borgeren har ifølge kommunens kvalitetsstandard ret til at få tøjvask hver 2. uge.

 

Vaskeriordningen omfatter ikke rensning af tøj, vask af dyner, puder, tæpper eller gardiner. Det står borgeren frit for, at tilkøbe andre ydelser end dem Frederiksberg Kommune yder hjælp til, men dette er kommunen uvedkommende.

 

I kravspecifikationen vil der blive henvist til en standardvask, flytning, aflysning og forgæves gang.

 

En standardvask omfatter følgende:

 

·         Afhente vasketøj på borgerens bopælsadresse

·         Mærke af tøj og linned

·         Vaske op til 8 kg tøj og linned

·         Tørre tøj og linned 

·         Lægge tøj og linned sammen

·         Pakke tøj og linned

·         Levere rent tøj og linned på borgerens bopælsadresse, senest 1 uge efter det er afhentet

 

En flytning defineres som et tilfælde, hvor borger eller leverandør flytter en aftale rettidigt.

 

Der skelnes mellem en rettidigt og en ikke-rettidig aflysning. Rettidig aflysning defineres som et tilfælde, hvor borgeren aflyser planlagt aftale senest dagen før kl. 15. Ikke-rettidig aflysning defineres som et tilfælde, hvor borgeren aflyser planlagt aftale efter kl. 15 dagen før.

 

Forgæves gang defineres som et tilfælde, hvor borgeren ikke er hjemme i det aftalte tidsrum for afhentning/aflevering af vasketøj, borgeren ikke har aflyst aftale rettidigt eller borgeren ikke har vasketøj til aflevering ved fremmøde.

  

4         Opgavens omfang

I den nuværende vaskeriordning er 571 borgere visiteret til tøjvask hver 14. dag. Betaling for tøjvask vil være pr standardvask op til 8 kg.

 

Enkelte borgere kan have brug for tøjvask oftere og kan visiteres til ugentlig tøjvask.

Enkelte borgere kan have brug for at få vasket ekstra kg vasketøj end en standardvask og kan visiteres til to standardvaske. I disse tilfælde vil det være Visitationsenheden, som afgør borgerens behov.

 

Udbuddet omfatter borgere, der er visiteret til ydelsen af Frederiksberg Kommunes Visitationsenhed. Tildeling af vaskeriordning sker efter en individuel faglig bedømmelse af borgerens behov og vurderes i henhold til Frederiksberg Kommunes serviceniveau. Kommunens standard for tøjvask kan findes på http://www.frederiksberg.dk/.

 

Udover de borgere der i dag er tilknyttet vaskeriordningen, får 1210 borgere vasket tøj med hjælp fra en hjemmehjælper. Denne ydelse tildeles, hvis borgeren har vaskemaskine i eget hjem eller adgang til fællesvaskeri. Heraf vil estimerede 863 borgere fremadrettet kunne overgå til vaskeriordningen. Det vil betyde, at andelen af borgere på vaskeriordning vil stige fra nuværende 571 borgere til 1434 borgere.

 

Der må forventes et varierende antal håndteringer/leveringer af tøjvask i løbet af året, jf. eksempelvis visitation, sygehusindlæggelser, ferie samt konkurrence fra andre godkendte leverandører.

5         Lovgivning på området og udvælgelsesprocedure

Udbuddet er reguleret af Socialministeriets Bekendtgørelse nr. 1614 af 12. december 2006 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører af personlig og praktisk hjælp m.v.

 

I henhold til § 14 stk. 3 i ovennævnte bekendtgørelse kan Kommunalbestyrelsen fravige at fastsætte pris på en ydelse, hvis kommunalbestyrelsen vælger at gennemføre et udbud indenfor godkendelsesmodellens rammer.

 

Det er en forudsætning for et sådant udbud, at den leverandør der vinder udbuddet, lader sig konkurrenceudsætte i overensstemmelse med godkendelsesmodellens regler, herunder at der er offentlighed om aftalegrundlaget mellem myndighed og leverandør.

 

Prisen på ydelsen vil være den pris, der fremgår af kontrakten mellem Frederiksberg Kommune og den vindende tilbudsgiver. Øvrige kvalificerede leverandører kan blive godkendt til levering af ydelsen, hvis de lever op til de kvalitets- og priskrav, der er fastsat i kontrakten med hovedleverandøren.

 

Frederiksberg Kommune vælger således i første omgang èn hovedleverandør, men andre leverandører, der efterfølgende kan dokumentere, at de lever op til samme krav, kan ligeledes godkendes som kommunal leverandør og får samme pris for ydelsen som hovedleverandøren.

 

Frederiksberg Kommune kan derfor ikke garantere hvor mange ordrer, der vil blive lagt hos den vindende leverandør.

 

 

 

 

6         Afgivelse af tilbud

Rammerne for afgivelse af tilbud er følgende:

 

Der skal gives en pris på:

 

·         En standardvask

 

·         Forgæves gang  

 

Prisen på en standard vask skal omfatte samtlige direkte og indirekte udgifter, der er forbundet med at levere tøjvask til kommunens borgere. Der skal således i prisen være indeholdt følgende ydelser fx:

 

×           Administration og ledelse

×           Lønninger, herunder feriepenge, evt. pensionsforpligtigelse

×           Transport og brændstof

×           Forsikringer

×           Drift og vedligeholdelse fa anlægsaktiver

×           Forrentning og afskrivning

×           Avance

×           Emballage

 

Ifølge Servicelovens §161 stk. 2, må kommunen ikke opkræve betaling for udgifter til personale, når hjælpen efter §83, stk. 1 og §§84 og 85 er varig. Dette gælder også, når hjælpen gives af private leverandører. Derfor skal tilbudsgiver adskille de personalemæssige udgifter, der er forbundet med en standardvask i tilbuddet.

 

Ved afgivelse af tilbud skal prisen, der relaterer sig til de personalemæssige udgifter, afspejle de reelle udgifter leverandøren har dertil, således borgeren udelukkende skal betale for de ydelser, der ikke omfatter personaleudgifter. Den nærmere redegørelse for hvilke udgifter der skal vurderes, fremgår af bilag 8.

7         Aftaleperiode

Frederiksberg Kommune ønsker at indgå en 3-årig aftale, løbende fra den 1.1.2011.

 

Aftalen udløber uden foregående varsel pr 31.12.2014 med mulighed for option på 1 års forlængelse. Såfremt optionen ønskes udnyttet, skal der gives meddelelse herom fra Frederiksberg Kommune senest den 1.10.2014.

8         Tilkøbsydelser

Leverandøren har mulighed for at tilbyde borgeren tilkøbsydelser sammen med den visiterede ydelse. Frederiksberg Kommune betaler ikke for tilkøbsydelser og eventuelle uoverensstemmelse mellem borgeren og tilbudsgiveren om tilkøbsydelser. Betaling herfor er kommunen uvedkommende.

 

Borgeren kan ikke erstatte visiterede ydelser til en anden form for ydelse.

9         Krav til leverandøren

Nedenfor følger kravspecifikationen for udbud af vaskeriordning for borgere i eget hjem med bevilling til tøjvask.

 

9.1      Vask af tøj

×           Leverandøren skal kunne vaske vasketøj på op til 8 kg pr. gang pr. borger.

 

×           Leverandøren skal i den samlede håndtering af vasketøj herunder kørsel kunne adskille snavset og rent vasketøj. Tilbudsgiver bedes redegøre for, hvordan dette håndteres. Redegørelsen skal vedlægges i tilbuddet.

 

×           Leverandøren skal kunne vaske tøjet efter vaskeanvisningen. Skulle vaskeanvisningen mangle skal leverandøren vaske tøjet ud fra en faglig vurdering. Tilbudsgiver bedes redegøre for, hvordan dette håndteres. Redegørelsen vedlægges i tilbuddet.

 

×           Borgerens tøj skal mærkes eller på anden måde sikres en entydig identifikation. Tilbudsgiver bedes redegøre for, hvordan dette håndteres. Redegørelsen vedlægges i tilbuddet.

 

×           Leverandøren skal kunne håndtere inficeret vask. Tilbudsgiver bedes redegøre for, hvordan dette håndteres. Redegørelsen vedlægges i tilbuddet.

 

×           Leverandøren skal udlevere emballage til opbevaring af henholdsvis snavset og rent vasketøj. Tilbudsgiver bedes redegøre for, hvordan dette håndteres. Redegørelsen vedlægges i tilbuddet.

 

×           Leverandøren skal anvende et tekstilvaskemiddel, mærket med Blomsten eller Svanen, eller som opfylder kriterierne for mærkerne. Tilbudsgiver bedes vedlægge dokumentation herfor i tilbuddet.

 

×           Leverandøren må ikke anvende skyllemiddel.

 

×           Leverandøren skal kunne håndtere allergivask i tilfælde, hvor borgeren har en lægeerklæring, der dokumenterer allergi overfor almindelig vaskepulver. I disse tilfælde skal tøjet vasket separat i vaskemaskine, der ikke har været anvendt til vask med almindelig vaskepulver. Tilbudsgiver bedes redegøre for, hvordan dette håndteres. Redegørelsen vedlægges i tilbuddet.

 

9.2      Igangsætning og ophør af vaskeriordning

×           I forbindelse med at en borger visiteres til vaskeriordning, fremsender Visitationsenheden et orienteringsbrev samt markedsføringsmateriale fra hovedleverandøren og fra de øvrige godkendte leverandører.

 

×           Leverandøren skal kontakte borgeren med henblik på at aftale dato og tidspunkt for første afhentning og levering af vasketøjet. Leverandøren skal skrive til borgeren og bekræfte den indgåede aftale.

 

×           Første aftale skal iværksættes inden for 5 hverdage efter, at leverandøren har modtaget brev om tilmelding til vaskeriordning fra Visitationsenheden.

 

×           Såfremt der senere i aftaleforløbet godkendes yderligere leverandører til vaskeriordningen, kan borgeren til enhver tid skifte leverandør. Borgeren meddeler leverandørvalget til Visitationsenheden, som efterfølgende kontakter den nye såvel som den oprindelige leverandør

 

×          I tilfælde, hvor borgeren er visiteret til ydelsen kontakt til vaskeri skal hjemmeplejen kontakte leverandøren med henblik på at aftale dato og tidspunkt for første afhentning og levering af vasketøjet. Leverandøren skal formidle de faste aftaler skriftligt til borgeren.

 

×           Visitationsenheden i Frederiksberg Kommune varetager kontakten mellem borgeren og leverandøren, hvad angår tilmelding til og afmelding af leverandør.  Borgeren har mulighed for at skifte leverandør med fjorten dages varsel, såfremt der er godkendt mere end en leverandør. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan skift af leverandør ske hurtigere end ovenstående.

 

×          Eventuelle ændringer i borgerens behov for tøjvask kan medføre ændringer i visitationen til tøjvask og varsles i en mail til leverandøren indenfor fem hverdage.

 

9.3      Afhentning og levering af vasketøj

×           Leverandøren skal ved afhentning og levering af vasketøj ringe på hos borgeren, præsentere sig tydeligt i eventuel dørtelefon, vente på at døren bliver åbnet og fremvise tydelig legitimation til borgeren. Desuden skal leverandør hente og bære vasketøjet fra/til det sted, borgeren anviser.

 

×           Leverandør og borger skal aftale et bestemt tidspunkt på dagen, hvor vasketøjet bliver hentet/afleveret. Leverandøren kan hente/aflevere +/- 1 time omkring dette klokkeslæt.

 

×           Borgeren skal have valgmuligheder angående hvilke hverdage, der skal være faste afhentnings- og afleveringsdage. Det skal være muligt for borgeren at få afhentet og modtaget vasketøjet alle hverdage i tidsrummet 8.00 – 15.00.

 

×           Leverandøren har forpligtelse til at koordinere tidspunkt for afhentning og aflevering af vasketøj med borgerens deltagelse i faste dagtilbud, træningstilbud samt kontrol hos sundhedspersonale. Tidspunktet for afhentning og aflevering af vasketøj må ikke afskære borgeren fra disse tilbud. Planlægning af tidspunkt skal  dog også ske under hensyntagen til leverandørens logistikplan.

 

×           Leverandøren skal indstille sig på, at når borgeren er indlagt på kommunens døgnpladser vil vaskeriordningen blive sat midlertidig i bero.

 

×           Det vaskede tøj skal afleveres til borgeren senest syv ugedage efter afhentning.

 

×           Leverandøren skal levere emballage til otte kg vasketøj.

 

×           Leverandøren skal sikre, at vasketøjet er hensigtsmæssigt indpakket ved aflevering.

 

×           Leverandøren skal kunne udvise særlige hensyn til ressourcesvage borgere efter nærmere aftale med Visitationsenheden. Ressourcesvage borgere kan fx være svagtseende, svagthørende eller langsomt gående borgere.

 

×           I særlige tilfælde (fx i forbindelse med sygdom) skal leverandøren være indstillet på at modtage en nøgle til en borgers bopæl, således at vasketøjet kan afhentes/leveres i borgerens hjem. I sådanne tilfælde udleveres nøglen til leverandøren mod kvittering.

 

×           Leverandøren er forpligtet til at opbevare udleverede nøgler forsvarligt i et aflåst skab.

 

×           I tilfælde hvor afhentnings- eller afleveringsdagen falder på en helligdag, skal vasketøj afhentes eller afleveres på førstkommende hverdag efter aftale med borgeren.

 

×           Ved ændring af de faste dage, skal leverandøren aflevere ny skriftlig plan til borgeren.

 

×           Ved uoverensstemmelser mellem borger og leverandør med hensyn til afhentning og levering af tøj samt vask og efterbehandling af tøj, skal leverandøren i første omgang forsøge at løse uoverensstemmelsen direkte med borgeren. I tilfælde hvor der ikke opnås enighed skal leverandøren kontakte Visitationsenhedens leverandørkoordinator med henblik på at opnå overensstemmelse.

 

9.4      Flytning, aflysning og forgæves gang

×           Leverandøren skal informere borgeren om, hvilket telefonnummer borgeren kan ringe til angående eventuelle aflysninger samt øvrige spørgsmål borgeren måtte have.

 

×          Borgeren og leverandøren må flytte en aftalt afhentning eller levering.

 

×           Leverandøren kan flytte en aftalt afhentning/levering, med ønske om et nyt tidspunkt telefonisk til borgeren senest dagen før aftalt tid inden kl. 15.00.

 

×           Ved flytning af aftaler, skal der tages hensyn til borgerens deltagelse i faste dagtilbud, træningstilbud samt kontrol hos sundhedspersonale.

 

×           Ved en enkelt aflysning sker kontakten direkte mellem borger og leverandør. Ved permanent ændring i forhold til det fastsatte tidspunkt fastsættes dette ligeledes mellem borger og leverandør og bekræftes skriftligt af leverandør til borgeren. Hvis borgeren er tildelt ydelsen kontakt til leverandør fastsættes tidspunktet mellem hjemmehjælpen og leverandør.

 

×           Leverandøren må ikke aflyse planlagte leveringer eller afhentninger, men kan flytte aftalen (jf. ovenstående).

 

×           Borgeren må aflyse en levering senest dagen før kl. 15. Ved aflysning skal leverandøren tilbyde borgeren erstatningshjælp indenfor 5 hverdage.

 

×           Leverandøren er forpligtet til at ringe til borgeren 3 gange i træk, såfremt der ikke umiddelbart opnås kontakt. Leverandøren skal telefonisk kontakte Visitationen, såfremt dette er tilfældet.

 

×           I tilfælde af akut indlæggelse eller lignende, der forhindrer rettidig afbestilling af afhentning eller aflevering, betragtes besøget som forgæves gang.

 

×           Ved forgæves gang skal leverandøren tilbyde borgeren en ny aftale.

 

×           Leverandøren skal indstille sig på, at når borgeren er indlagt på hospital eller kommunens døgnpladser, vil vaskeriordningen blive sat i bero. Leverandøren vil blive kontaktet i disse tilfælde.

×            

 

9.5      Glemte genstande

×           Hvis leverandøren finder glemte sager i vasketøjet skal leverandøren udvise fleksibilitet og levere de glemte sager tilbage hurtigst muligt og senest ved næste afhentning eller levering til borgerens hjem uden ekstra omkostning for borgeren eller kommunen.

 

×           I særlige tilfælde skal leverandøren kunne fortage akut levering af glemte sager inden for få timer efter nærmere aftale med borgeren i den enkelte sag.

 

9.6       Erstatning af beskadiget eller bortkommet tøj

×           Leverandøren skal sikre en effektiv/holdbar mærkning af hvert enkelt stykke tøj, således at tøjet kan returneres til rette borger.

 

×           Mærkningen må ikke forringe tøjets egenskaber mht. komfort eller udseende.

 

×           Beskadiget tøj med vaskeanvisning  og bortkommet tøj, der ikke er fundet og afleveret hos borgeren indenfor en uge fra den aftalte leveringsdag, skal erstattes af leverandøren. Erstatningen skal svare til indkøbsprisen for nyt tøj i tilsvarende kvalitet som det beskadigede/bortkomne tøj.

 

×           Erstatningen skal udbetales direkte til borgeren indenfor 1 uge efter henvendelsen om bortkommet tøj.

 

9.7      Medarbejdere

×           Leverandøren skal have et beredskab, der gør leverandøren i stand til at håndtere fraværsperioder (ferie, sygdom mv.) samt løbende til- og afmeldinger. Tilbudsgiver bedes redegøre for dette. Redegørelsen vedlægges i tilbuddet.

 

×           Leverandørens medarbejdere skal have relevant erfaring eller have modtaget passende introduktion til opgaverne, herunder forholdsregler ved risiko for smittespredning.

 

×           Leverandørens medarbejdere skal have modtaget oplæring i hvilke hensyn personale med borgerkontakt skal tage i forbindelse med kontakten til ældre borgere.

 

×           Leverandøren skal så vidt muligt tilstræbe, at afhentning og aflevering af vasketøj udføres af den samme medarbejder og ligeledes, at eventuelle afløsere er de samme. Tilbudsgiver bedes redegøre for, hvordan dette håndteres. Redegørelsen vedlægges i tilbuddet.

 

×           Personale med borgerkontakt skal kunne skrive, læse og forstå skriftlig dansk.

 

×           Personale med borgerkontakt skal kunne kommunikere med borgeren på dansk, som ældre borgere kan forstå. Der skal i kommunikationen tages hensyn til, at mange af borgerne er svagthørende og svagtseende.

 

×           Leverandørens medarbejdere skal være bekendt med Frederiksberg Kommunes kvalitetsstandard for tøjvask og være i stand til at anvende og efterleve denne. Den kan findes på http://www.frederiksberg.dk/.

 

×           Personale med borgerkontakt skal kunne legitimere sig overfor borgeren med billedlegitimation. Billede og tekst skal placeres synligt og skal kunne læses af svagtseende.

 

×           Leverandøren har pligt til at give Visitationsenheden besked uden ugrundet ophold, hvis leverandøren oplever, at borgeren er kommet til skade, virker diffus/usikker eller på anden måde anderledes end normalt.

 

×           Ved ansættelse af personale skal fremvises privat straffeattest (§11 attest). Leverandøren forpligter sig til at overholde kommunens ”Vejledning om indhentning af straffeattester”.

 

×           Leverandøren skal sikre, at alle medarbejdere er vidende om, at de ikke må handle med borgeren, modtage eller give gaver (herunder arv) eller låne penge til eller af borgeren.

 

×           Leverandøren skal overholde gældende arbejdsmiljølovgivning herunder sikre, at tøjvask og levering udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

 

×           Leverandørens medarbejdere må ikke opholde sig i borgerens hjem uden borgerens tilstedeværelse og borgerens samtykke.

 

×           Der påhviler leverandørens ansatte tavshedspligt, jf. retssikkerhedslovens § 43, stk. 2 og 3 omkring forhold, som de i forbindelse med deres arbejde måtte have fået kendskab til. Denne tavshedspligt ophører ikke ved fratræden eller ved kontraktforholdets ophør.

 

9.8      Køretøjer

×          For køretøjer, der anvendes til afhentning og levering af vasketøj, gælder følgende miljøkrav. Køretøjer over 3,5 ton skal enten minimum være Euro 4, eller være monteret med et godkendt partikelfilter, hvis køretøjet er Euro 3 eller mindre. Køretøjer under 3,5 ton skal minimum være Euro 3. Skema om brug af køretøjer skal udfyldes.

×           Køretøjerne skal til enhver tid opfylde love og myndighedskrav. Leverandør er ansvarlig for indhentning af de nødvendige tilladelser til transport af dagligvarer.

 

×           I tilfælde af driftsstop, færdselsuheld eller akut sygdom, bærer leverandør udgiften ved den videre transport. Leverandør er uden unødigt ophold forpligtet til at indsætte reservekøretøj og chauffør eller træffe aftale om udbringningens planmæssige gennemførelse uden beregning for Frederiksberg Kommune.

 

9.9      Kontakt til Visitationsenheden

×           Leverandør skal formidle sine kontaktoplysninger her under navn på kontaktperson, tlf., mail, adresse og faxnummer per mail til Visitationsenheden.

 

×           Leverandøren er forpligtet til at informere Visitationsenheden og borgeren om væsentlige ændringer i tilknytning til leverandørs tøjvask eller leverance.

 

9.10    Markedsføringsmateriale til borgeren

×           Leverandøren skal sende firmaet markedsføringsmateriale i papirform til Visitationsenheden. Visitationsenheden distribuerer materialet til de visiterede borgere.

 

9.11    Betaling

×           Afregning med Frederiksberg Kommune sker mellem Sundheds- og Omsorgsafdelingen og leverandøren på grundlag af fremsendt faktura fra leverandør.

 

×           Personaleudgifter pris- og lønreguleres efter Frederiksberg Kommunes fremskrivningstaktster én gang årligt fremover gældende fra 1. januar 2012.

 

×           Alle priser skal opgives i faste priser i Dkk ekskl. moms og på basis af prisniveau pr. 1. januar 2011.

 

×           Ved rettidig aflysning, hvor borgere aflyser senest kl. 15 hverdagen før, modtager leverandøren ingen betaling.

 

×           Hvis leverandøren ikke er blevet varslet rettidigt og har kørt forgæves afregnes  leverandøren som følger:

 

×           Forgæves kørsel ved afhentning af vasketøj: Leverandør afregnes for en standardvask, når standardvasken er udført.

 

×           Forgæves kørsel ved aflevering af vasketøj: Leverandør afregnes for en standardvask og forgæves gang.

 

×           Leverandøren må ikke foretage aflysning. I tilfælde hvor aflysning alligevel finder sted, vil der ikke blive ydet betaling til leverandøren. I situationer, hvor forvaltningen ser sig nødsaget til at yde en uopsættelig hjælp via andre leverandører, vil leverandøren hæfte for ekstra omkostninger herved.

 

×           I forbindelse med visitation til ugentlig vask, betaler kommunen kun for én kørsel om ugen, da afhentning og levering af vasketøj finder sted samtidig.

 

9.12    Dokumentation

×           Leverandøren skal kunne dokumentere vaskedatoer og forgæves gang for hver borger.

 

×           Leverandøren skal fremsende ovenstående oplysninger månedligt til Sundheds- og Omsorgafdelingen senest den 10. i hver måned.

 

×           Dokumentation og faktura skal sendes samlet.

 

9.13    Kvalitetssikring

×           Leverandøren forpligter sig i øvrigt til at underkaste sig den kvalitetskontrol, som Frederiksberg Kommune fastsætter. Frederiksberg Kommune foretager koordineret kvalitetskontrol på tre måder: brugertilfredshedsundersøgelser, klageregistrering og stikprøver af faktura.

 

×           Leverandøren skal medvirke til brugertilfredshedsundersøgelser blandt borgere tilknyttet tøjvaskeordningen uden særskilt vederlag herfor. Kommunen har ret til at offentliggøre resultatet af brugertilfredshedsundersøgelserne.

 

×           I forbindelse med evt. behandling af klagesager er leverandøren forpligtet til at levere en skriftlig redegørelse af sagen i henhold til kommunens retningslinjer herfor.

 

×           Sundheds- og Omsorgsafdelingen kan til enhver tid kontakte leverandøren for at afholde samarbejdsmøde, hvor den forløbne periode drøftes, herunder resultater fra eventuelle stikprøver og brugertilfredshedsundersøgelser samt klager. Deltagelse i disse møder sker uden honorering.