ikke logget ind | login
Fritvalgsdatabsen

Lovgivning

Bestemmelserne om frit leverandørvalg (§§ 91-93 i Lov om Social Service) trådte i kraft d. 1. januar 2003. Loven omfatter ydelserne personlig pleje, madservice, madservice uden udbringning til hjemmet og øvrig praktisk hjælp. Lovændringen er indført i Lov om social service.

Med virkning fra 1. april 2013 blev procedurerereglerne for kommunernes håndtering af det frie valg ændret jf. Lov nr. 326 af 23/03/2013. Der er udstedt nye bekendtgørelser som følge heraf, hvor det meste om frit leverandør valg kan læses i bekendtgørelse nr. 344 af 26/03/2013.

Loven skal være med til at sikre en gennemskuelighed i kvaliteten af de ydelser, som kommunen visiterer borgere til samt i de omkostninger, der er forbundet med den kommunale leverance af ydelserne. Private leverandører kan dermed gå ind og konkurrere med den kommunale leverandør. Dette betyder, at borgerne får mulighed for at vælge hvem, der skal levere den hjælp, som kommunen har truffet beslutning om.

I Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven uddybes bekendtgørelsen om frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. Emnet er omtalt i Afsnit VI.

I skrivelsen SKR nr 9580 af 27/11/2002 er kommunernes oprindelige indberetningspligt yderligere beskrevet. Indberetning er jf. ovenstående lovhenvisninger pr. 1. april 2013 gjort frivillig for kommunerne.

Genveje

 

Brugertidsprocent Socialstyrelsen og KL's redskab til at udregne timepriser (BTP modellen).

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere udbudsportalen

Få information om ældreområdet og frit valg hos Sundhedsstyrelsen.

Fritvalgsblanketten findes her på Virk.dk 

 

 

 

 

 

 

Jeg er (brugertype)

Jeg er fra (Kommune)


Socialstyrelsen | Edisonsvej 1 | 5000 Odense C | support@socialstyrelsen.dk | Tilgængelighedserklæring